Catalitzant energia de sananció.

Un catalitzador és aquell component que accelera una reacció sense intercedir directament ni amb els elements ni amb el resultat i, com a conseqüència,​ no s’altera quan el procés ha finalitzat. És a dir, que​ facilita l’inici d’un camí sense participar-hi,​ només sent present. Aquest és el paper d’un terapeuta quan està realitzant la tècnica metamòrfica. S’anomena tècnica metamòrfica a aquella teràpia vibracional i natural, descrita per Robert St. John cap a meitat del segle passat, que reco​nnecta a la persona amb el seu període prenatal.

​St John, format i amb gran experiència dins la reflexologia podal, va descriure uns tocs suaus, similars a un petit massatge a la part física i subtil de la persona, que activen l’energia d’autosanació del propi cos.

La tècnica metamòrfica es realitza a la zona reflexa equivalent a la columna vertebral de peus, mans i cap. L’activació de ​les diferents parts és beneficiosa i dóna lloc al desbloqueig energètic d’assumptes estancats o estressants i, fins hi tot, ​de problemes o traumes amb la figura materna o paterna,​ i que es relacion​en amb diferents simptomatolog​ies físi​ques. Durant la teràpia s’activen els propis mecanismes d’autosanació a tots els nivells i, per tant, la tècnica metamòrfica és útil per superar i alliberar allò que està interferint actualment a la nostra vida i que ens impedeix ​trobar l’equilibri i ​l’estat de benestar.

Jovita Ponce Torrent

Un catalizador es aquel componente que acelera una reacción sin interceder directamente ni con los elementos ni con el resultado y, como consecuencia, no se altera cuando el proceso ha finalizado. Es decir, que facilita el inicio de un camino sin participar, sólo siendo presente. Este es el papel de un terapeuta cuando está realizando la técnica metamórfica. Se denomina técnica metamórfica a aquella terapia vibracional y natural, descrita por Robert St. John hacia mitad del siglo pasado, que reconecta a la persona con su período prenatal.
St. John, formado y con gran experiencia en la reflexología podal, describió unos toques suaves, similares a un pequeño masaje en la parte física y sutil de la persona, que activan la energía de autosanación del propio cuerpo.

La técnica metamórfica se realiza en la zona refleja equivalente a la columna vertebral de pies, manos y cabeza. La activación de las diferentes partes es beneficiosa y da lugar al desbloqueo energético de asuntos estancados o estresantes y, incluso, de problemas o traumas con la figura materna o paterna, y que se relacionan con diferentes sintomatologías físicas. Durante la terapia se activan los propios mecanismos de autosanación a todos los niveles y, por tanto, la técnica metamórfica es útil para superar y liberar lo que está interfiriendo actualmente en nuestra vida y que nos impide encontrar el equilibrio y la estado de bienestar.

Jovita Ponce Torrent

2018-06-25T11:23:07+00:00
696 16 55 28 | c/ Lacy nº10 1-2 · 08202 Sabadell